Dec13

Quay hình The Voice Kids 2020

Nhà Thi Đấu Lãnh Binh Thăng, 283 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM